Tuesday, 17/5/2022 | 10:15 UTC+0
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН

СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ СУДАЛГАА

 

 

2019.12.02                                                                                                                               Арвайхээр сум

Хэлтсийн нэр Ажлын байрны нэр Ажлын байрны тоо Ангилал зэрэглэл Тайлбар
Мэргэжлийн хяналтын газар
1 Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс Хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын байцаагч 1 Дэс түшмэл,

ТЗ-6

Б.Лхагвамаа нь ТАтХ-ын 46.2.4 зааснаар өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн.
2 Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч 1 О.Бат-Эрдэнэ нь ТАтХ-ын 24.1.1, 30.2 зааснаар тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрч төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн.
3 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 1 Ц.Эрхномуун нь   ТАтХ-ын 22.1 зааснаар ажлаас чөлөөлөгдсөн.
4 Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч 1 Д.Сайнжаргал нь ТАтХ-ын 22.1 зааснаар өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн.
5 Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч 1 С.Жавхлант нь ТАтХ-ын 46.1.1 зааснаар эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас түр чөлөөлөгдсөн.
6 Газрын харилцаа, геодиз зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч 1 Ж.Бямбаа нь ТАтХ-ын 46.2.4 зааснаар төрийн албанаас өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн.
7 Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс Хүний нөөц эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 1 О.Отгонцэрэн нь ТАТХ-ын 46.1.1 зааснаар эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас түр чөлөөлөгдсөн.
Нийт сул орон тоо-6