Tuesday, 17/5/2022 | 10:46 UTC+0
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТ

2019 оны 12 дугаар сарын 04-ний байдлаар нийт 83 өргөдөл, гомдол хүлээж аван 82 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэн 1 өргөдлийн хугацаа болоогүй байна. 8 өргөдөл нь иргэдээс 70323096 дугаарын утсанд ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн хариуг хүргүүлсэн байна.Аймгийн Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв /70321111/-өөс 30 өргөдөл гомдол ирсэний 28-ыг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн, 2 өргөдөл гомдлын хугацаа болоогүй байна. Тус газрын албан хаагчдаас 16 өргөдөл, хүсэлт, ажилд орохыг хүссэн өргөдөл 7,хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтаар 5, хүнсний чанар стандартын хяналтаар 11, барилгын хяналтаар 4, геологи уул уурхайн хяналтаар 1, мал эмнэлгийн хяналтаар 2,  эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтаар 16, байгаль орчны хяналтаар 2, ургамал хамгаалал хорио цээрийн хяналтаар 5, эрчим хүчний хяналтаар 2,боловсролын хяналтаар 3, авто замын хяналтаар 2, авто тээвэр, өргөх механикмын хяналтаар 3, хэмжилзүйн хяналтаар 1, эмчилгээний чанарын хяналтаар 5, бусад асуудлаар 6 өргөдөл хүсэлтийг  хүлээн авч  зохих хууль журмын дагуу холбогдох ажилтнуудаар шийдвэрлүүлэн иргэдэд хурдан шуурхай чирэгдэлгүй үйлчилсэн байна.

**************************************************************************************************************************************************************

2018 оны 11 дүгээр сарын 12-ны байдлаар нийт 68 өргөдөл, гомдол хүлээж аван 67 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэн 1 өргөдлийн хугацаа болоогүй байна. 8 өргөдөл нь иргэдээс 70323096 дугаарын утсанд ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн хариуг хүргүүлсэн байна.Аймгийн Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв /70321111/-өөс 24 өргөдөл гомдол ирсэнийг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн байна. Тус газрын албан хаагчдаас 24 өргөдөл, хүсэлт, ажилд орохыг хүссэн өргөдөл 14, хөдөлмөр, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтаар 8, хүнсний чанар стандартын хяналтаар 10, барилгын хяналтаар 2, геологи уул уурхайн хяналтаар 1, мал эмнэлгийн хяналтаар 1,  эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтаар 2, байгаль орчин, геологи уул уурхайн хяналтаар 2, ургамал хамгаалал хорио цээрийн хяналтаар 1, эрчим хүчний хяналтаар 1,боловсролын хяналтаар 1, ургамал хамгаалал хорио цээрийн хяналтаар 2 өргөдөл хүсэлтийг  хүлээн авч  зохих хууль журмын дагуу холбогдох ажилтнуудаар шийдвэрлүүлэн иргэдэд хурдан шуурхай чирэгдэлгүй үйлчилсэн байна.

*************************************************************************************************************************************************************

2017 онд иргэдээс бичгээр 72, амаар 6 нийт 78хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээж аван бүртгэсэн. Үүнээс: Захиргаа удирдлагын хэлтэст 28, байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэст 24, эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэст 26 өргөдөл ирсэн байна.

Бусад ААН, иргэдээс хандсан 49хүсэлт ирсэнээс  ажилд орох тухай  2,  авто замын талаар 3, хүнсний чанар, стандартын талаар 15,  барилгын хяналтаар 4, геодези зураг зүй газрын харилцааны хяналтаар 2, эрүүл ахуйн хяналтаар 2, боловсролын хяналтаар 3, хэмжилзүйн хяналтаар 2, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтаар 9, эмбиобэлдмэлийн хяналтаар 1, байгаль орчин, геологи уул уурхайн хяналтаар 2, нийгмийн хамгааллын хяналтаар 1, эрүүл мэндийн хяналтаар 2, ургамал хамгаалал хорио цээрийн хяналтаар 1, бусад 1өргөдөл хүсэлтийг  хүлээн авч  зохих хууль журмын дагуу холбогдох ажилтнуудаар шийдвэрлүүлэн ажилласан.

Мөн удирдах дээд байгууллага болон бусад аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас 883 албан бичиг ирснээс 390 хариутай албан бичигт карт нээн 368 албан бичгийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, 22 албан бичгийн шийдвэрлэх хугацаа болоогүй байна. Тус газраас 464 албан бичгийг холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд илгээсэн байна. Хариу авах нь 15 байна. Аймгийн Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв /70321111/-өөс 26 өргөдөл гомдол ирсэнийг тус тус хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн байна. Нээлттэй утас 70323096 дугаарын утсанд 6 өргөдөл, гомдол ирсэнийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд нь холбогдох ажилтнуудаар шийдвэрлүүлэн ажилласан байна.

************************************************************************************************************************************